روانشناسی رنگ در طراحی گرافیک

روانشناسی رنگ در طراحی گرافیک

  رنگ نقش مهمی در طراحی گرافیک دارد، در اینجا نگاهی به راه هایی که رنگ و روانشناسی بر روند طراحی گرافیک تاثیر می گذارد، نگاه می کنیم. روانشناسی رنگ : روانشناسی رنگ مطالعه چگونگی رنگ احساسات و رفتارهای انسان است. ما